مجله‌یاب فارسی

رویکردهای نوین آموزشی

رویکردهای نوین یاددهی، یادگیری 2- روشها و ابزارهای نوین آموزشی 3- رویکردها و شیوه­های نوین تهیه و تدوین محتوای آموزشی 4- شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی و برنامه­های درسی 5- شیوه های نوین پژوهش در رویکردهای یاددهی و یادگیری 6- شیوه های نوین هدایت و راهنمایی

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2423-6780
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2476-3608
 • صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۳۲۵۴۲
 • فکس: ۰۳۱-۳۶۶۸۳۱۰۷
 • آدرس دفتر مجله: دانشگاه اصفهان-معاونت پژوهشی
Top