مجله‌یاب فارسی

Iranian Journal of Materials Forming

The Iranian Journal of Materials Forming (IJMF) covers all forming processes, including sheet forming, bulk forming, powder forming, machining and cutting technologies, non-traditional processes such as abrasive jet, laser or ultrasonic abrasion, micro-fo

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): -
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2383-0042
 • صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: فنی و مهندسی
 • تلفن: ۷۱۳۶۱۳۳۰۶۲
 • فکس: ۷۱۳۲۳۰۷۲۹۳
 • آدرس دفتر مجله: دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد
Top