مجله‌یاب فارسی

Journal of Crop Protection

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2251-9041
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2251-905X
 • صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: مشخص نشده
 • زبان: مشخص نشده
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: مشخص نشده
 • تلفن: مشخص نشده
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: مشخص نشده
Top